ALGEMENE INFORMATIE

BEDRIJFSGEGEVENS

Bankrekening voor betalingen aan Lindenbergh Advocaten B.V.

Rekeningnummer: 65.05.12.685

IBAN: NL37INGB0650512685

BIC: INGBNL2A

Lindenbergh Advocaten beschikt niet over een derdengeldenrekening.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle opdrachten beschouwt Lindenbergh Advocaten B.V. als uitsluitend aan haar gegeven en worden uitsluitend door Lindenbergh Advocaten B.V. aanvaard en uitgevoerd. De Algemene Voorwaarden van Lindenbergh Advocaten B.V. zijn van toepassing op de Opdracht en gelden tevens voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolg opdrachten.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Lindenbergh Advocaten B.V. beschikt over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor onze cliënten. Indien gewenst zullen onze advocaten bij de uitvoering van de werkzaamheden derden niet tot Lindenbergh Advocaten behorende derden inschakelen. Betreft het derden die werkzaam zijn als advocaat, accountant, belastingadviseur of (kandidaat-)notaris, dan zijn deze geregistreerd bij respectievelijk:

KLACHTENREGELING

Lindenbergh Advocaten B.V. hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Onze advocaten zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In onze klachtenregeling staat beschreven hoe de klacht volgens een procedure wordt behandeld.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Diederik Lindenbergh heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Burgelijk recht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

PRIVACY POLICY

Lindenbergh Advocaten B.V. (LA) gaat zo zorgvuldig mogelijk om met Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. De persoonsgegevens  verkrijgen wij van onze cliënten, danwel zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals handelsregister of kadaster.

Doel:

LA gebruikt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze juridische dienstverlening en de aan ons verleende opdrachten daartoe, het voeren van onze administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij wettelijk verplicht om de identiteit van onze cliënten te controleren en een kopie te bewaren van het gecontroleerde legitimatiebewijs.

Hoe lang  bewaren we de persoonsgegevens:

LA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kent verschillende termijnen, die verschillen per persoonsgegeven en/of per doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Op grond van de Belastingwet geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Op grond van het Burgerlijk Wetboek geldt een termijn van 20 jaar voor aansprakelijkheid. LA bewaart haar dossiers in digitale vorm op een niet aan het internet gekoppelde gegevensdrager 20 jaar na afsluiting van het dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden:

LA deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en/of haar bedrijfsactiviteiten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken in onze opdracht dragen wij er zorg voor dat deze derde minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht neemt. Daarnaast verstrekt LA uw persoonsgegevens aan andere derden, dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw rechten:

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, het recht om een verzoek in te dienen tot correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om beperking van de verwerking te vragen, het recht om te vragen om gegevens digitaal te verkrijgen en te vragen gegevens over te dragen (data-portabiliteit).

Wanneer de verwerking van een persoonsgegeven is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht deze in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U heeft het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw verzoeken worden overeenkomstig de AVG behandeld. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om nadere informatie om duidelijkheid te verkrijgen over uw identiteit.

Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt of niet langer meer verstrekt kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan de opdracht en niet voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, waardoor wij deze niet met u kunnen sluiten en/of voortzetten.

Geautomatiseerde besluitvorming:

LA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Slot

LA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

LA zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en op een behoorlijke en passende wijze verwerken en beveiligen. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Lindenbergh Advocaten B.V. (LA), gevestigd aan de Veerhaven 7, 1306 CJ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Diederik Lindenbergh is de contactpersonen van LA, hij is te bereiken via E-mail:

adl@lindenbergh.nl of te bellen naar telefoonnummer:

010-4369666